ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 545 3,447 3,992 545 3,447 3,992
บริหารธุรกิจ 545 2,184 2,729 545 2,184 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 201 201 201 201
บธ.บ.การจัดการ 169 169 169 169
บธ.บ.การตลาด 239 239 239 239
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 86 86 86 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 259 259 259 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,457 1,457 1,457 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 286 286 286 286
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 703 703 703 703
บช.บ.การบัญชี 703 703 703 703
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 552 552 552 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 77 77 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 247 247 247 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 228 228 228 228
รวมทั้งหมด 545 3,447 3,992 545 3,447 3,992