ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,793 3,793 3,793 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 494 494 494 494
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 138 138 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 91 91 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 139 139 139 139
วิศวกรรมเครื่องกล 786 786 786 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 213 213 213 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 368 368 368 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,197 1,197 1,197 1,197
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 559 559 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 335 335 335 335
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 461 461 461 461
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 340 340 340 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 855 855 855 855
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 282 282 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 540 540 540 540
รวมทั้งหมด 3,793 3,793 3,793 3,793