ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 413 413 413 413
พืชศาสตร์ 45 45 45 45
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 7 7 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 198 198 198 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 19 19 19 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 179 179 179 179
สัตวศาสตร์และประมง 35 35 35 35
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.ประมง 19 19 19 19
อุตสาหกรรมเกษตร 135 135 135 135
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 119 119 119 119
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 413 413 413 413