ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 38 459 497 38 459 497
บริหารธุรกิจ 38 209 247 38 209 247
บธ.บ.การจัดการ 24 24 24 24
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 32 32 32 32
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 164 164 164 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บัญชี 250 250 250 250
บช.บ.การบัญชี 250 250 250 250
รวมทั้งหมด 38 459 497 38 459 497