ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,458 2,458 2,458 2,458
วิศวกรรมเครื่องกล 523 523 523 523
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 240 240 240 240
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 123 123 123 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,011 1,011 1,011 1,011
ปวส.ไฟฟ้า 84 84 84 84
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 32 32 32 32
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 53 53 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 237 237 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 321 321 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 107 107 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 171 171 171 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 445 445 445 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 321 321 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 479 479 479 479
ปวส.ช่างกลโรงงาน 76 76 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 271 271 271 271
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 83 83 83 83
รวมทั้งหมด 2,458 2,458 2,458 2,458