ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,620 3,620 3,620 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 488 488 488 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 126 126 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 136 136 136 136
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 89 89 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 137 137 137 137
วิศวกรรมเครื่องกล 745 745 745 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 115 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 210 210 210 210
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 341 341 341 341
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,145 1,145 1,145 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 73 73 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 141 141 141 141
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 541 541 541 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 308 308 308 308
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 439 439 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 117 117 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 322 322 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 803 803 803 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 32 32 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 251 251 251 251
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 519 519 519 519
รวมทั้งหมด 3,620 3,620 3,620 3,620