จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2561