จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 กรกฏาคม 2562