ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 75 75 1,253 1,253 1,328 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 54 54 643 643 697 697
ปวส.ไฟฟ้า 54 54 54 54
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 361 361 361 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 15 15 15
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 97 97 97 97
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 21 323 323 344 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 323 323 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 287 287 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 198 198 198 198
รวมทั้งหมด 75 75 1,253 1,253 1,328 1,328