ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 589 589 1,668 1,668 2,257 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 274 274 274 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 115 115 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 31 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 151 151 233 233 384 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 233 233 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 176 176 579 579 755 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 259 259 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 153 153 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 114 114 294 294 408 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 114 114 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 294 294 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 148 148 288 288 436 436
ปวส.ช่างโลหะ 76 76 76 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 72 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 288 288 288 288
รวมทั้งหมด 589 589 1,668 1,668 2,257 2,257