ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 172 711 883 172 711 883
บริหารธุรกิจ 172 359 531 172 359 531
บธ.บ.การจัดการ 277 277 277 277
บธ.บ.การตลาด 82 82 82 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
บัญชี 280 280 280 280
บช.บ.การบัญชี 280 280 280 280
ศิลปศาสตร์ 72 72 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 72 72 72 72
รวมทั้งหมด 172 711 883 172 711 883