ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 138 138 116 255 371 116 393 509
บริหารธุรกิจ 138 138 116 193 309 116 331 447
ปวส.การจัดการ 81 81 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 193 193 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 116 116 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 59 59 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 138 138 116 255 371 116 393 509