ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 545 545 4,094 4,094 29 29 4,668 4,668
วิศวกรรมเครื่องกล 70 70 953 953 18 18 1,041 1,041
ปวส.ช่างยนต์ 70 70 70 70
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 142 142 142 142
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 95 95 95 95
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 24 24
อส.บ.เทคโนโลยีเหมืองแร่ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 533 533 533 533
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 156 156 156 156
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 274 274 1,594 1,594 11 11 1,879 1,879
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 38 38
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 159 159 159 159
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 440 440 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 506 506 506 506
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 311 311 311 311
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 228 228 228 228
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 708 708 708 708
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 162 162 162 162
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 126 126 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 420 420 420 420
วิศวกรรมอุตสาหการ 201 201 839 839 1,040 1,040
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 69 69
ปวส.ช่างโลหะ 59 59 59 59
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 73 73 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 250 250 250
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 350 350 350 350
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 115 115 115 115
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 124 124 124 124
รวมทั้งหมด 545 545 4,094 4,094 29 29 4,668 4,668