ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,559 402 1,961 1,559 402 1,961
การออกแบบ 750 750 750 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 319 319 319 319
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 213 213 213 213
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 218 218 218 218
เทคโนโลยีศิลป์ 293 293 293 293
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 204 204 204 204
ทล.บ.เซรามิก 89 89 89 89
ศิลปกรรม 402 402 402 402
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 402 402 402 402
สถาปัตยกรรม 516 516 516 516
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 17 17 17 17
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 182 182 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 317 317 317 317
รวมทั้งหมด 1,559 402 1,961 1,559 402 1,961