ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 328 86 414 93 93 421 86 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 328 86 414 328 86 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 235 235 235 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 86 86 86 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 93 93 93
สหวิทยาการ 93 93 93 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 14 14 14 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 79 79 79 79
รวมทั้งหมด 328 86 414 93 93 421 86 507