ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 132 132 448 448 580 580
วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 146 146 200 200
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
ปวส.ช่างยนต์ 41 41 41 41
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 146 146 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 175 175 223 223
ปวส.ไฟฟ้า 48 48 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 175 175 175 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 127 127 157 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 30 30 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 127 127 127 127
รวมทั้งหมด 132 132 448 448 580 580