ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 210 662 4,020 4,682 662 4,230 4,892
บริหารธุรกิจ 97 97 662 2,419 3,081 662 2,516 3,178
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 63 63 63 63
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 238 238 238 238
บธ.บ.การจัดการ 862 862 862 862
บธ.บ.การตลาด 811 811 811 811
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 508 508 508 508
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 662 662 662 662
บัญชี 113 113 1,009 1,009 1,122 1,122
ปวส.การบัญชี 113 113 113 113
บช.บ.การบัญชี 1,009 1,009 1,009 1,009
ศิลปศาสตร์ 592 592 592 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 433 433 433 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 159 159 159 159
รวมทั้งหมด 210 210 662 4,020 4,682 662 4,230 4,892