ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 521 521 3,739 3,739 27 27 4,287 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 482 482 482 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 159 159 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 211 211 211 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 109 109 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 865 865 16 16 947 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 129 129 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 489 489 489 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 148 148 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 81 81 81 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 262 262 1,248 1,248 11 11 1,521 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 35 35
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 151 151 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 455 455 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 408 408 408 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 96 96 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 289 289 289 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 509 509 509 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 384 384 384 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 193 193 635 635 828 828
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 72 72 72 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 315 315 315 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 235 235 235 235
รวมทั้งหมด 521 521 3,739 3,739 27 27 4,287 4,287