ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 521 521 3,739 3,739 27 27 4,287 4,287
วิศวกรรมเครื่องกล 66 66 865 865 16 16 947 947
ปวส.ช่างยนต์ 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 129 129 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 81 81 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 489 489 489 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 148 148 148 148
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 262 262 1,462 1,462 11 11 1,735 1,735
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 151 151 151 151
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 96 96 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 408 408 408 408
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 455 455 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 289 289 289 289
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 211 211 211 211
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 668 668 668 668
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 159 159 159 159
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 384 384 384 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 193 193 744 744 937 937
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 56 56 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 72 72 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 235 235 235 235
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 315 315 315 315
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 109 109 109 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 85 85 85 85
รวมทั้งหมด 521 521 3,739 3,739 27 27 4,287 4,287