ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 310 85 395 89 89 399 85 484
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 310 85 395 310 85 395
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 85 85 85 85
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 85 85 85 85
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 225 225 225 225
สหวิทยาการ 89 89 89 89
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
รวมทั้งหมด 310 85 395 89 89 399 85 484