ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 151 603 754 151 603 754
บริหารธุรกิจ 151 302 453 151 302 453
บธ.บ.การจัดการ 237 237 237 237
บธ.บ.การตลาด 65 65 65 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 151 151 151 151
บัญชี 233 233 233 233
บช.บ.การบัญชี 233 233 233 233
ศิลปศาสตร์ 68 68 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 151 603 754 151 603 754