ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 27 394 394 9 9 430 430
พืชศาสตร์ 19 19 105 105 124 124
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 105 105 105 105
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 88 88 88 88
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 88 88 88 88
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 17 17 17
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 58 58 58 58
สัตวศาสตร์และประมง 8 8 87 87 5 5 100 100
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 8 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 65 65 65 65
วท.บ.ประมง 22 22 22 22
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5 5 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 34 34 4 4 38 38
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 34 34 34 34
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 27 27 394 394 9 9 430 430