ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 203 53 256 87 87 290 53 343
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 203 53 256 203 53 256
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 54 54 54 54
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 53 53 53 53
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 149 149 149 149
สหวิทยาการ 87 87 87 87
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
รวมทั้งหมด 203 53 256 87 87 290 53 343