ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 118 118 229 946 1,175 229 1,064 1,293
บริหารธุรกิจ 83 83 229 351 580 229 434 663
ปวส.การจัดการ 32 32 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การจัดการ 222 222 222 222
บธ.บ.การตลาด 129 129 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 229 229 229 229
บัญชี 35 35 372 372 407 407
ปวส.การบัญชี 35 35 35 35
บช.บ.การบัญชี 372 372 372 372
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 89 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 134 134 134 134
รวมทั้งหมด 118 118 229 946 1,175 229 1,064 1,293