ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 127 561 688 127 561 688
บริหารธุรกิจ 127 264 391 127 264 391
บธ.บ.การจัดการ 202 202 202 202
บธ.บ.การตลาด 62 62 62 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 127 127 127 127
บัญชี 227 227 227 227
บช.บ.การบัญชี 227 227 227 227
ศิลปศาสตร์ 70 70 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 70 70 70 70
รวมทั้งหมด 127 561 688 127 561 688