ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 96 96 624 3,991 4,615 24 24 624 4,111 4,735
บริหารธุรกิจ 45 45 624 2,362 2,986 24 24 624 2,431 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 240 240 240 240
บธ.บ.การจัดการ 817 817 817 817
บธ.บ.การตลาด 859 859 859 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 446 446 446 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 624 624 624 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 51 51 988 988 1,039 1,039
ปวส.การบัญชี 51 51 51 51
บช.บ.การบัญชี 988 988 988 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 626 626 626 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 410 410 410 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 216 216 216 216
รวมทั้งหมด 96 96 624 3,991 4,615 24 24 624 4,111 4,735