ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 505 505 3,597 3,597 32 32 4,134 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 453 453 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 207 207 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 827 827 16 16 919 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 123 123 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 488 488 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 105 105 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 269 269 1,133 1,133 16 16 1,418 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 179 179 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 429 429 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 417 417 417 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 230 230 230 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 477 477 477 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 356 356 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 160 160 707 707 867 867
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 367 367 367 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 264 264 264 264
รวมทั้งหมด 505 505 3,597 3,597 32 32 4,134 4,134