ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 505 505 3,597 3,597 32 32 4,134 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 76 76 827 827 16 16 919 919
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 123 123 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 488 488 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 269 269 1,340 1,340 16 16 1,625 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 179 179 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 417 417 417 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 429 429 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 230 230 230 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 207 207 207 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 630 630 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 356 356 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 160 160 800 800 960 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 264 264 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 367 367 367 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 505 505 3,597 3,597 32 32 4,134 4,134