ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 55 55 492 492 11 11 558 558
พืชศาสตร์ 13 13 176 176 5 5 194 194
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 42 42 42 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 134 134 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 36 36 219 219 255 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 23 23 23 23
ปวส.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 160 160 160 160
วท.บ.ประมง 59 59 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 97 97 6 6 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93 93 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 55 55 492 492 11 11 558 558