ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 8 92 92 157 157 257 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 27 27 50 50 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 19 19 27 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 61 61 105 105
ปวส.ไฟฟ้า 44 44 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 21 46 46 67 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 21 21 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 8 8 92 92 157 157 257 257