ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 668 776 108 668 776
บริหารธุรกิจ 108 298 406 108 298 406
บธ.บ.การจัดการ 164 164 164 164
บธ.บ.การตลาด 134 134 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 108 108 108
บัญชี 274 274 274 274
บช.บ.การบัญชี 274 274 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 71 71 71 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 71 71 71 71
ศิลปศาสตร์ 25 25 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
รวมทั้งหมด 108 668 776 108 668 776