ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 128 234 958 1,192 234 1,086 1,320
บริหารธุรกิจ 93 93 234 352 586 234 445 679
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 222 222 222 222
บธ.บ.การตลาด 130 130 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 234 234 234 234
บัญชี 35 35 383 383 418 418
ปวส.การบัญชี 35 35 35 35
บช.บ.การบัญชี 383 383 383 383
ศิลปศาสตร์ 223 223 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 89 89 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 134 134 134 134
รวมทั้งหมด 128 128 234 958 1,192 234 1,086 1,320