ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 635 635 1,675 1,675 2,310 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 292 292 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 173 173 228 228 401 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 228 228 228 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 198 198 540 540 738 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 64 64 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 172 172 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 107 107 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 108 108 324 324 432 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 108 108 108 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 324 324 324 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 156 156 291 291 447 447
ปวส.ช่างโลหะ 71 71 71 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 291 291 291 291
รวมทั้งหมด 635 635 1,675 1,675 2,310 2,310