ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 133 612 745 133 612 745
บริหารธุรกิจ 133 267 400 133 267 400
บธ.บ.การจัดการ 204 204 204 204
บธ.บ.การตลาด 63 63 63 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 133 133 133 133
บัญชี 275 275 275 275
บช.บ.การบัญชี 275 275 275 275
ศิลปศาสตร์ 70 70 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 70 70 70 70
รวมทั้งหมด 133 612 745 133 612 745