ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 99 99 642 4,102 4,744 24 24 642 4,225 4,867
บริหารธุรกิจ 45 45 642 2,413 3,055 24 24 642 2,482 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 43 43 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 240 240 240 240
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 474 474 474 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 642 642 642 642
บธ.บ.การจัดการ 832 832 832 832
บธ.บ.การตลาด 867 867 867 867
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 54 54 1,049 1,049 1,103 1,103
ปวส.การบัญชี 54 54 54 54
บช.บ.การบัญชี 1,049 1,049 1,049 1,049
เรียนรวม 15 15 15 15
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 625 625 625 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 409 409 409 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 216 216 216 216
รวมทั้งหมด 99 99 642 4,102 4,744 24 24 642 4,225 4,867