ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 511 511 3,749 3,749 34 34 4,294 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 463 463 463 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 217 217 217 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 77 77 881 881 18 18 976 976
ปวส.ช่างยนต์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 516 516 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 107 107 107 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 270 270 1,157 1,157 16 16 1,443 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 180 180 180 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 439 439 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 424 424 424 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 236 236 236 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 494 494 494 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 373 373 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 164 164 754 754 918 918
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 382 382 382 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 296 296 296 296
รวมทั้งหมด 511 511 3,749 3,749 34 34 4,294 4,294