ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 511 511 3,749 3,749 34 34 4,294 4,294
วิศวกรรมเครื่องกล 77 77 881 881 18 18 976 976
ปวส.ช่างยนต์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 125 125 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 107 107 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 516 516 516 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 122 122 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 270 270 1,374 1,374 16 16 1,660 1,660
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 180 180 180 180
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 58 58 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 424 424 424 424
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 439 439 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 236 236 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 217 217 217 217
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 647 647 647 647
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 153 153 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 373 373 373 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 164 164 847 847 1,011 1,011
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 296 296 296 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 382 382 382 382
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 93 93 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 511 511 3,749 3,749 34 34 4,294 4,294