ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 218 218 163 1,076 1,239 163 1,294 1,457
บริหารธุรกิจ 170 170 163 490 653 163 660 823
ปวส.การจัดการ 89 89 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 33 33 33 33
ปวส.การตลาด 48 48 48 48
บธ.บ.การจัดการ 337 337 337 337
บธ.บ.การตลาด 153 153 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 163 163 163 163
บัญชี 48 48 410 410 458 458
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 410 410 410 410
ศิลปศาสตร์ 176 176 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 114 114 114 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 62 62 62 62
รวมทั้งหมด 218 218 163 1,076 1,239 163 1,294 1,457