ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 55 55 510 510 11 11 576 576
พืชศาสตร์ 13 13 186 186 5 5 204 204
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 136 136 136 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 50 50 50 50
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 36 36 227 227 263 263
ปวส.ประมง 13 13 13 13
ปวส.สัตวศาสตร์ 23 23 23 23
วท.บ.ประมง 60 60 60 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 167 167 167 167
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 97 97 6 6 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 93 93 93 93
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 55 55 510 510 11 11 576 576