ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 616 616 1,640 1,640 2,256 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 286 286 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 107 107 107 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 51 51 51
วิศวกรรมเครื่องกล 171 171 223 223 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 223 223 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 186 186 536 536 722 722
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 106 106 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 105 105 310 310 415 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 310 310 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 154 154 285 285 439 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 285 285 285 285
รวมทั้งหมด 616 616 1,640 1,640 2,256 2,256