ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 616 616 1,640 1,640 2,256 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 171 171 330 330 501 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 85 85 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 223 223 223 223
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 107 107 107 107
วิศวกรรมไฟฟ้า 186 186 664 664 850 850
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 261 261 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 106 106 106 106
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 128 128 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 105 105 310 310 415 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 310 310 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 154 154 336 336 490 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 85 85 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 69 69 69 69
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 285 285 285 285
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 51 51 51
รวมทั้งหมด 616 616 1,640 1,640 2,256 2,256