ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 98 98 629 4,053 4,682 23 23 629 4,174 4,803
บริหารธุรกิจ 44 44 629 2,390 3,019 23 23 629 2,457 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 42 42 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 237 237 237 237
บธ.บ.การจัดการ 823 823 823 823
บธ.บ.การตลาด 857 857 857 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 473 473 473 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 629 629 629 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 54 54 1,034 1,034 1,088 1,088
ปวส.การบัญชี 54 54 54 54
บช.บ.การบัญชี 1,034 1,034 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 614 614 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 404 404 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 210 210 210 210
รวมทั้งหมด 98 98 629 4,053 4,682 23 23 629 4,174 4,803