ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 212 158 1,031 1,189 158 1,243 1,401
บริหารธุรกิจ 164 164 158 481 639 158 645 803
ปวส.การจัดการ 86 86 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 32 32 32
ปวส.การตลาด 46 46 46 46
บธ.บ.การจัดการ 332 332 332 332
บธ.บ.การตลาด 149 149 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 158 158 158 158
บัญชี 48 48 382 382 430 430
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 382 382 382 382
ศิลปศาสตร์ 168 168 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 108 108 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 60 60
รวมทั้งหมด 212 212 158 1,031 1,189 158 1,243 1,401