ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 133 607 740 133 607 740
บริหารธุรกิจ 133 263 396 133 263 396
บธ.บ.การจัดการ 204 204 204 204
บธ.บ.การตลาด 59 59 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 133 133 133 133
บัญชี 274 274 274 274
บช.บ.การบัญชี 274 274 274 274
ศิลปศาสตร์ 70 70 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 70 70 70 70
รวมทั้งหมด 133 607 740 133 607 740