ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 508 508 3,696 3,696 36 36 4,240 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 75 75 865 865 18 18 958 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 106 106 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 505 505 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 122 122 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 269 269 1,356 1,356 18 18 1,643 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 179 179 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 57 57 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 419 419 419 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 433 433 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 231 231 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 216 216 216 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 18 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 642 642 642 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120 120 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 370 370 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 164 164 833 833 997 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 291 291 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 374 374 374 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 92 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 508 508 3,696 3,696 36 36 4,240 4,240