ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 110 110 246 246 356 356
วิศวกรรมเครื่องกล 47 47 73 73 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 73 73 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 45 80 80 125 125
ปวส.ไฟฟ้า 45 45 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 80 80 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 93 93 111 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 18 18 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 93 93 93 93
รวมทั้งหมด 110 110 246 246 356 356