ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 660 768 108 660 768
บริหารธุรกิจ 108 300 408 108 300 408
บธ.บ.การจัดการ 162 162 162 162
บธ.บ.การตลาด 138 138 138 138
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 108 108 108
บัญชี 263 263 263 263
บช.บ.การบัญชี 263 263 263 263
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 72 72 72 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 72 72 72 72
ศิลปศาสตร์ 25 25 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 25 25 25
รวมทั้งหมด 108 660 768 108 660 768