ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 116 116 224 933 1,157 224 1,049 1,273
บริหารธุรกิจ 82 82 224 343 567 224 425 649
ปวส.การจัดการ 31 31 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การจัดการ 216 216 216 216
บธ.บ.การตลาด 127 127 127 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 224 224 224 224
บัญชี 34 34 368 368 402 402
ปวส.การบัญชี 34 34 34 34
บช.บ.การบัญชี 368 368 368 368
ศิลปศาสตร์ 222 222 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 87 87 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 135 135 135 135
รวมทั้งหมด 116 116 224 933 1,157 224 1,049 1,273