ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 594 594 1,564 1,564 2,158 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 283 283 283 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 127 127 127 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 51 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 105 105 105
วิศวกรรมเครื่องกล 170 170 217 217 387 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 217 217 217 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 186 186 513 513 699 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 244 244 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 169 169 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 100 100 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 96 96 305 305 401 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 96 96 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 305 305 305 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 142 142 246 246 388 388
ปวส.ช่างโลหะ 63 63 63 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 246 246 246 246
รวมทั้งหมด 594 594 1,564 1,564 2,158 2,158