ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 95 95 611 3,940 4,551 23 23 611 4,058 4,669
บริหารธุรกิจ 44 44 611 2,341 2,952 23 23 611 2,408 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 42 42 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 237 237 237 237
บธ.บ.การจัดการ 810 810 810 810
บธ.บ.การตลาด 846 846 846 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 448 448 448 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 611 611 611 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 51 51 971 971 1,022 1,022
ปวส.การบัญชี 51 51 51 51
บช.บ.การบัญชี 971 971 971 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 613 613 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 403 403 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 210 210 210 210
รวมทั้งหมด 95 95 611 3,940 4,551 23 23 611 4,058 4,669