ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 503 503 3,549 3,549 42 42 4,094 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 75 75 813 813 18 18 906 906
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 118 118 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 104 104 104 104
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 480 480 480 480
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 268 268 1,324 1,324 24 24 1,616 1,616
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 178 178 178 178
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 412 412 412 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 423 423 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 225 225 225 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 626 626 626 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120 120 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 354 354 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 160 160 786 786 946 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 92 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 259 259 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 359 359 359 359
รวมทั้งหมด 503 503 3,549 3,549 42 42 4,094 4,094