ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 503 503 3,549 3,549 42 42 4,094 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 452 452 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 152 152 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 92 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 75 75 813 813 18 18 906 906
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 118 118 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 480 480 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 104 104 104 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 18 18 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 268 268 1,116 1,116 24 24 1,408 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 178 178 178 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 423 423 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 412 412 412 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 225 225 225 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 474 474 474 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 120 120 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 354 354 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 160 160 694 694 854 854
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 359 359 359 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 259 259 259 259
รวมทั้งหมด 503 503 3,549 3,549 42 42 4,094 4,094