ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,443 370 1,813 6 6 1,443 376 1,819
การออกแบบ 665 665 6 6 665 6 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 259 259 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 193 193 193 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 213 213 213 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 277 277 277 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 195 195 195 195
ทล.บ.เซรามิก 82 82 82 82
ศิลปกรรม 370 370 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 370 370 370 370
สถาปัตยกรรม 501 501 501 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 21 21 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 182 182 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 298 298 298 298
รวมทั้งหมด 1,443 370 1,813 6 6 1,443 376 1,819