ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 202 57 259 65 65 267 57 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 202 57 259 202 57 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 151 151 151 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 57 57 57 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 51 51 51
สหวิทยาการ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 202 57 259 65 65 267 57 324