ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 212 212 158 962 1,120 158 1,174 1,332
บริหารธุรกิจ 164 164 158 475 633 158 639 797
ปวส.การจัดการ 86 86 86 86
ปวส.การตลาด 46 46 46 46
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 32 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 158 158 158 158
บธ.บ.การจัดการ 326 326 326 326
บธ.บ.การตลาด 149 149 149 149
บัญชี 48 48 328 328 376 376
ปวส.การบัญชี 48 48 48 48
บช.บ.การบัญชี 328 328 328 328
ศิลปศาสตร์ 159 159 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 99 99 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 60 60 60 60
รวมทั้งหมด 212 212 158 962 1,120 158 1,174 1,332