ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 54 491 491 11 11 556 556
พืชศาสตร์ 13 13 180 180 5 5 198 198
ปวส.พืชศาสตร์ 13 13 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 46 46 46 46
วท.บ.พืชศาสตร์ 134 134 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 35 35 217 217 252 252
ปวส.สัตวศาสตร์ 22 22 22 22
ปวส.ประมง 13 13 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 158 158 158 158
วท.บ.ประมง 59 59 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 94 94 6 6 106 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 6 6 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 71 71 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 23 23 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 54 54 491 491 11 11 556 556